2018-05-21

Odczyty wodomierzy

Spółka zatrudnia dwóch odczytywaczy, którzy odczytują wodomierze według ustalonych, powtarzalnych tras.

 • Odczyty wykonywane są w dni robocze. Każdy odczytywacz na życzenie Klienta winien okazać legitymację służbową ze zdjęciem oraz upoważnienie do wykonywania odczytów podpisane przez Prezesa Spółki.
 • W przypadku obecności klienta w dniu planowanego odczytu przez ZWIK, odczytywacz od razu wystawia fakturę VAT z PSION.
 • Jeżeli odczytywacz nie zastanie Klienta w domu, to zostawia powiadomienie.
  Prosimy wówczas o podanie nam telefonicznie aktualnego odczytu wskazań wodomierza.
 • Odczyty należy podawać do Biura Obsługi Klienta:

  -  w dni robocze w godz. od 715 do 1445
  tel. 94 36 71659, 94 36 70622, fax: 94 36 70024

  -  osobiście lub pocztą elektroniczną - e-mail:  bok@zwik.pl

  Art. 7. Osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego

  upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób, o których

  mowa  w art. 6 ust. 2 i 4-7, w celu:

  1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;

  2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach

  czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;

  3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo;

  4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;

  5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach

  odcinających dostarczanie wody do lokalu;

  6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli umowa, o której mowa w art. 6 ust. 1, tak

  stanowi.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się